ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ / Политика за използване на бисквитки

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
(УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

Уебсайтът https://financeprotect.bg/ (“Уебсайт”) се притежава и управлява от „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД. Настоящото уведомление за поверителност цели да Ви информира за извършваните от „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

С настоящата Декларация за поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази Декларация за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

Данни за Администратора:

„ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД извършва услуги по управление и събиране на вземания, консултантски услуги в областта на финансите и техниката, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от българското законодателство. Като администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни се отнасяме много отговорно към неприкосновеността на личния живот на физическите лица и гарантираме в максимална степен защитата на личните им данни в процеса на обработване във връзка със своята дейност.

Данни за контакт с „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД

Местоположение:
Държава: Република България
Адрес: гр. София 1330, район „Красна поляна“, ж.к. „Красна Поляна“, бл. 27, вх. А, ет. 4, ап. 17
Телефон: 02 437 29 37
Ел
. поща: office@financeprotect.bg

Уведомяваме Ви, че като администратор на лични данни Дружеството е синхронизирало задълженията си с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни и указанията на надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

По всички въпроси, касаещи обработването на лични данни, може да се обръщате към управителя на дружеството.

Личните данни, които обработваме:
Вие не сте длъжни и ние не изискваме от Вас да въвеждате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

Субекти на данни, които използват кол-центъра:
Когато се обадите на телефонната линия за контакт, ние събираме информация за идентификация на телефонната линия (CLI). Ние използваме тази информация, за да подобрим нейната ефективност.

Събиране на данни при достъпване на сайта ни:
При достъпване на сайта ни https://financeprotect.bg/, браузърът, който използвате, автоматично изпраща информация към сървъра на Уебсайта ни. Тази информация се съхранява в log файл и се изтрива автоматично след няколко дни (до 3 дни). Събираната информация е: IP адрес на компютъра Ви; дата и час на достъпване; име и URL на зареждания файл; уебсайт, от който се осъществява достъпът (препращащ URL); името на Вашия доставчик на достъп, както и браузърът на Вашия компютър и операционната система.

Тези данни се обработват от нас с цел да се осигури безпроблемно установяване на връзка с уебсайта, както и за анализ на сигурността на системата и за други административни цели.

Събиране на лични данни при връзка с нас по електронна поща (имейл)
Когато комуникирате с нас посредством посочени от нас имейл адреси, ние използваме Вашите лични данни, за да обработим запитването ви, като след приключване на обработката на запитването Ви, ние заличаваме Вашите лични данни осен ако нямаме законно право или задължение да продължим да ги обработваме.

Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги.
Когато задавате въпрос или изразявате становище и/или мнение през предоставените за целта контактни форми на уебсайта, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната дейност и за осъществяване на връзка с Вас. Тази информация се записва в база данни, намираща се на защитен сървър. „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД не предоставя тази информация на трети лица.

Връзки към други уебсайтове
Това уведомление за поверително третиране на личните данни не покрива препратките в сайта към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Когато Дружеството обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Личните Ви данни събираме по два начина:

 • Форма за контакт, чрез която се обслужват заявки от наши клиенти;
 • E-mail.

Личните Ви данни използваме само и единствено за целите, изброени по-горе.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на: пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им; лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на администратора и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.; органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство; доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис; лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител; лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието е налице, когато имаме недвусмислено волеизявление на субекта на данни или ясно изразени, еднозначни действия, с които той оттегля съгласието си за обработването на лични данни, свързани с него.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Преди да даде съгласие, субектът на данни бива информиран за това условие.

Доколкото съгласието обхваща всички дейности по обработване на данните, извършвани с една и съща цел или цели, оттеглянето на съгласието действа относно дейностите за обработване на данни, извършвани за същата цел или цели.

Ако оттеглите съгласието си, личните Ви данни ще бъдат заличени най-късно в законния срок, определен с нормативен акт, или ако липсва такъв срок – най-късно в 30-дневен срок от оттегляне на съгласието Ви.

Администраторът няма намерение да предаде вашите лични данни на държава извън ЕС или на международна организация.

Съхраняването и обработването на личните Ви данни се извършва за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Вашите права като субект на лични данни, във всеки момент, докато Дружеството ги съхранява и обработва, са следните:

 • Право да оттеглите съгласието си за обработването на личните Ви данни от Дружеството.
 • Право на достъп до личните Ви данни и право да поискате копие от тях.
 • Право на коригиране на неточни или непълни лични данни.
 • Право на ограничаване на обработването.
 • Право „да бъдете забравен“ т.е. личните Ви данни да бъдат изтрити, ако не са необходими повече за целите, за които са събрани, ако сте оттеглили своето съгласие или ако са били събрани и/или обработвани незаконосъобразно.
 • Право на възражение срещу определени видове обработване или срещу самото обработване.
 • Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Дружеството може да откаже да заличи личните Ви данни, ако сте поискали това, само:

 1. По причини от обществен интерес, при изпълнение на разпореждания на органи на властта, за целите на архивирането, научни и статистически цели и/или на други основания, изрично посочени в закон.
 2. За установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Политика за използване на бисквитки (cookies)  на „https://financeprotect.bg/“

Нашият сайт използва бисквитки или подобни инструменти, за да се подобри представянето му е и за да се улесни използването му от потребителите. Тази политика обяснява как става това.

 1. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове или малки пакети от информация, които сайтът запазва на Вашия компютър или мобилно устройство, когато отворите сайта. Те  помагат на сайта да помни регистрацията, информацията при вход и настройки (например език, размер на шрифта и други настройки на дисплея), които сте посочили на сайта, така че да не се налага всеки път да ги посочвате отново.

 1. Защо използваме бисквитки на сайта си?

Използваме бисквитки, за да направим ползването на сайта възможно най-приятно и лесно за потребителя. Благодарение на тях подобряваме сайта на база на Вашите действия и интереси.

Използваме бисквитки, за да подобрим представянето на сайта в съответствие с това, което се харесва от Вас. Може да се съгласите или да се откажете от използването на бисквитки, като тези параметри могат да се променят по всяко време.

 1. Какви видове бисквитки използва сайта ни ?
 2. Сесийни бисквитки

Този тип бисквитки Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях е кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези бисквитки не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

 1. Постоянни бисквитки

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид бисквитки варира според конкретното им предназначение.

 1. Бисквитки на трета страна

На нашия уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от YouTube и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях да се складират на Вашето крайно устройство бисквитки от тези уебсайтове. Именно тези бисквитки се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД няма контрол върху генерирането и управлението на тези бисквитки. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове бисквитки, които влизат категориите, споменати по-горе. Например, както много компании, използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове.

 1. Как да изключите бисквитките?

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню “опции” или “предпочитания” на вашия браузър.

Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.

 1. Използваме ли бисквитки, които съдържат личните ми данни?

Не, бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

Политика за поверителност на личните данни към длъжници на „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД

Данни за Администратора:

„ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД извършва услуги по управление и събиране на вземания, консултантски услуги в областта на финансите и техниката, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от българското законодателство. Като администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни се отнасяме много отговорно към неприкосновеността на личния живот на физическите лица и гарантираме в максимална степен защитата на личните им данни в процеса на обработване във връзка със своята дейност.

Уведомяваме Ви, че като администратор на лични данни Дружеството е синхронизирало задълженията си с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни и указанията на надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

По всички въпроси, касаещи обработването на лични данни, може да се обръщате към управителя на дружеството.

Данни, които обработваме, са: основни данни, данни за контакт, данни за договор, данни за вземания, данни за извършено плащане или за липса на такова. Тези категории данни са ни предадени от първоначалния кредитор или от някой от посочените по-долу получатели.

Данните се обработват с цел управление и събиране на вземанията.

Данните се обработват на основание необходимостта от реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните.

При управление и събиране на вземанията на нас са ни били прехвърлени, ние сме прехвърлили или ще прехвърлим Ваши данни, при необходимост на следните получатели: дружества за отпускане на кредити, банки, други финансови и нефинансови институции, доставчици на услуги, съдилища, съдебни изпълнители, адвокати, дружества за управление на дългове.

Данните се съхраняват в срок до 5 години от пълното изплащане на вземането или прекратяване на процедурата по събиране, осен ако не са налице различни законови срокове, които указват срока на съхранение.

Всеки субект на лични данни, във всеки момент, докато Дружеството ги съхранява и обработва, има следните права:

 1. Право на достъп до личните Ви данни и право да поискате копие от тях.
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни.
 3. Право на ограничаване на обработването.
 4. Право „да бъдете забравен“ т.е. личните Ви данни да бъдат изтрити, ако не са необходими повече за целите, за които са събрани, ако сте оттеглили своето съгласие или ако са били събрани и/или обработвани незаконосъобразно.
 5. Право на възражение срещу определени видове обработване или срещу самото обработване.
 6. Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (cpdp.bg).

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на кандидати за работа („Политика за поверителност“)

„ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД („работодателят”) зачита неприкосновеността на личния Ви живот и Вашата загриженост относно поверителността на личните Ви данни. Настоящата политика („Политика/та“) описва как и защо обработваме личните Ви данни, предоставени при кандидатстване за работа в „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД, как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни. Ние се задължаваме да не използваме предоставените от Вас данни за цели, различни от целите на подбора на персонал на „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”) и се прилага за лицата, които кандидатстват за работа при нас.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни:

„ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД е дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205859929.

„ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. София 1330, район „Красна поляна“ ж.к. „Красна Поляна“ 2, бл. 27, вх. А, ет. 4, ап. 17 и на имейл: financeprotect.bg@gmail.com.

 1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме.

1.1. За да участвате в процеса на подбор за определена позиция или за да бъде взета предвид кандидатурата Ви при бъдещи позиции за работа, Вие доброволно и в определен от Вас обем споделяте Ваши лични данни с „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД като предоставяте aвтобиография (CV), портфолио или друг избран от Вас документ. Въпреки това, определен минимум от лични данни трябва да ни бъде предоставен, за да можем ние да оценим кандидатурата Ви.

1.1.1. Такива данни са:

 • лични данни, позволяващи идентифицирането и връзката с кандидата за работа: три имена, адрес, телефон и/или електронна поща за връзка с Вас;
 • лични данни, позволяващи проверката на съответствието и качествата на кандидата с критерии, посочени в обявите за свободни позиции: данни за Вашето образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен; професионален опит, стаж по специалността, включително данни за предишни работодатели, вид и продължителност на заеманата позиция, основни задължения и отговорности; данни за езикови знания; данни за съдебното Ви минало, удостоверени в свидетелство за съдимост и/или служебна бележка от Националната следствена служба за наличие или липса на образувани досъдебни производства, при заемане на материално отчетнически длъжности; данни от свидетелството Ви за управление на моторно превозно средство (МПС) и контролен талон към него – номер, дата на издаване и дата на валидност при заемане на длъжност, за която се изисква такава правоспособност.

1.1.2. Също така, вие може да прецените и да ни споделите и друга информация, която според Вас е важна и относима в процеса на подбор, например:

 • данни за други умения, компетенции и квалификации; препоръки от Ваши предишни работодатели, преподаватели, научни ръководители и др.; данни за други Ваши интереси, хобита, активности.

1.1.3. В определени случаи кандидатите за работа споделят с нас определени категории лични данни, които са „чувствителни“ по смисъла на приложимото законодателство, като например: данни, свързани с расов или етнически произход, с политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; информация, която се отнася до здравето и сексуалния живот на кандидата. В други хипотези кандидатите решават да споделят данни от документ за самоличност (номер, срок на валидност) или единен граждански номер.

Доколкото тези данни не се отнасят до предмета на подбора и не са необходими на „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД, препоръчваме да не ги включвате в автобиографиите и другите документи, които споделяте, кандидатствайки за определена или бъдещи позиции при нас. В случай че въпреки препоръките ни, сте ни предоставили такива лични данни, ние считаме, че това е станало доброволно, по Ваша инициатива и с Ваше съгласие и ще ги съхраняваме и обработваме с дължимата грижа и при спазване на всички изисквания на действащото законодателство.

1.2. „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД обработва данните Ви на основание свой легитимен интерес. Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:

1.2.1. за обработване и оценяване на кандидатурата Ви в процеса на вземане на решение за наемане на определен кандидат (за текуща и/или бъдещи свободни позиции в „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД в зависимост от желанието на кандидата);

 • за да общуваме с Вас и да Ви информираме за настоящи и бъдещи кариерни възможности в „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД (освен ако не сте пожелали да получавате такава кореспонденция);
 • за да ръководим и подобряваме процесите по подбор в „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД;
 • за изпълнението на наши законови задължения, в това число изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни;
 • за съставяне на първоначално трудово досие, в случай че между Вас и „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД е възникнало трудово правоотношение.

Не е необходимо да получим Вашето съгласие, ако използваме конкретни категории от личните Ви данни в съответствие с писмената ни политика и за да изпълняваме законовите си задължения или за да упражняваме конкретни наши права в рамките на трудовото законодателство. В ограничени случаи може да се свържем с Вас, за да получим писменото Ви съгласие да използваме конкретно чувствителни данни. В случай че това се наложи, ще Ви предоставим подробна информация за данните, които са ни необходими и причината, поради която ще ги използваме, като Ви дадем възможност внимателно да прецените дали да дадете своето съгласие.

 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

2.1. Вашите лични данни се обработват от нашите служители за изпълнение на посочените по-горе цели.

2.2. Освен това можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване или предаване е необходимо за удовлетворяване на тези цели, на следните получатели:

2.2.1. подизпълнители и доставчици на услуги, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и за извършване на различни услуги и техническа поддръжка;

2.2.2. компетентни органи, институции и лица, които има правомощията да изискат предоставянето на лични данни и на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

2.2.3. за целите на подбора, както и във връзка с предоставяне на междуфирмени услуги и съдействие в рамките на групата – наши партньори,

2.3.4. бъдещ продавач или купувач, в случай че дружеството, като администратор на лични данни, е обект на продажба, или че то купува или е в процес на продажба или покупка на своя бизнес или активи или част от тях.

 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни.

Ние съхраняваме Вашите лични данни при спазване на принципа ограничаване на срока за съхранение на лични данни до строг минимум. Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани.

При всяко кандидатстване, Вие имате възможност да посочите целите и оттам да определите сроковете, в които съхраняваме Вашите лични данни, както следва:

3.1. Личните данни, които ни предоставяте при кандидатстване за определена свободна позиция, съхраняваме в срока на подбора (до приемане на предложението за работа от кандидата, на когото сме предложили позицията) или за срок от 3 месеца от кандидатстването с цел участие в подбор за бъдещи свободни позиции, които по преценка на „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД са подходящи с оглед Вашето образование, професионална квалификация и опит, ако изрично сте дали съгласие за това;

3.2. Личните данни, които ни предоставяте при споделяне на Ваша автобиография, портфолио или друг документ, без да кандидатствате за конкретна свободна позиция, съхраняваме за срок от 1 месец от изпращането или за срок от 3 месеца от изпращането с цел участие в подбор за бъдещи свободни позиции, които по преценка на „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД са подходящи с оглед Вашето образование, професионална квалификация и опит, ако изрично сте дали съгласие за това;

3.3. Оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват психическа и физическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност се връщат до 3 месеца след приключване на процедурата по подбор.

 1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД. Като кандидат за работа по отношение Вашите лични данни имате следните права:
  • да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни.
  • да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка.
  • да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:
   • същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
   • оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;
   • обработването на данните е признато за незаконно;
   • националното или европейското законодателство изискват това;
  • да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:
   • при оспорване точността на личните Ви данни, за срока, необходим на „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД да провери точността на данните;
   • установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
   • желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
   • при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;
  • да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които Вие сте ни предоставили, включващо получаването им от „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:

4.5.1. обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение; и

4.5.2. обработването се извършва по автоматизиран начин.

 • Да възразите пред „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес, съгласно тази Политика за поверителност.

При получено възражение срещу обработката на личните Ви данни „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

 • да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие.
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.
 1. Как може да упражните Вашите права по предходната точка.

За да упражните правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от работодателя е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите на адреса или на електронната поща, посочени в тази Политика за поверителност. Вашето искане следва да съдържа достатъчно данни, за да може да бъдете безспорно идентифициран и координати за обратна връзка.

Работодателят ще разгледа своевременно Вашето искане и ще Ви отговори.

В зависимост от искането и с оглед изпълнение задълженията на работодателя за защита на личните Ви данни от нерегламентирано разкриване, „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД има право да поиска лично предаване на писмения отговор или да определи друг начин за доставяне, гарантиращ сигурността на информацията в него. 

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД и какви са последиците от това.

Съгласно действащото трудово законодателство „ФИНАНС ПРОТЕКТ“ ЕООД е длъжно да обработва данни за законосъобразното сключване на трудовия договор с Вас. 

Обработване на данните Ви по т. 1.1.1 е задължителна предпоставка за сключване на трудов договор с Вас. Съответно последиците от непредоставяне на тези данни биха били невъзможност за сключване на трудов договор, невъзможност за осигуряване на равнопоставеност при третирането, здравословни и безопасни условия на труд съобразно здравословното Ви състояние и други.

 1. Как защитаваме вашите лични данни.

Ние гарантираме пълна конфиденциалност на личните данни. Личната информация на никой от кандидатите няма да бъде публикувана където и да било, освен ако той изрично не е помолил за това. Като администратор на личните Ви данни ние сме въвели технически и организационни мерки, които гарантират сигурността на обработваните от нас лични данни. Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите предпазни мерки ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни. Въпреки това, поддържаме планове за реакция при инциденти, в случай на физически или технически инцидент, за да се справим с това своевременно и да ограничим негативните последици от това.